ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีไปทำไม สิ่งที่สถานประกอบกิจการต้องรู้ก่อนถูกดำเนินคดี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หากเรามีคำถามว่าเราจะต้องตรวจไปทำไม คำตอบก็คือ “กฏหมายบังคับให้สถานประกอบกิจการจะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีโดยวิศวะกร” และให้ออกหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎหมายปัจจุบันมีด้วยกันอยู่สองหน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสองหน่วยงานนี้ได้ออกประกาศบังคับให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ จะต้องทำการตรวจรายงานระบบไฟฟ้าประจำปีและ ทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของวิศวกรผู้ตรวจสอบ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการของตนเองนั้น เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและชุมชนโดยรอบ 4 เหตุผลสำคัญที่กฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อนายจ้างจะต้องทำการส่งรายงานรับรองการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ที่เขตพื้นที่กรมสวัสดิการในจังหวัดของตนเอง ส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้ตรวจสอบและเก็บรายงานการตรวจรับรองไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้กรณีที่เจ้าหน้าที่แรงงานเข้าไปตรวจสอบ จะต้องสามารถดูรายงานดังกล่าวได้ หลักใหญ่ใจความก็คือตรวจและเก็บรายงานเอาไว้ไม่ต้องไปส่งราชการนั่นเอง หลายคนมักมีข้อสงสัยว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หากเรามีวิศวกรไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการเอง สามารถตรวจสอบได้หรือไม่คำตอบก็คือ “กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่จะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 กล่าวไว้ คือต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้เป็นผู้ที่มีความสามารถตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าได้นั่นเอง หากวิศวะกรคนไหนสนใจที่จะทำการตรวจสอบหรือรับรองก็ต้องนำเอกสารต่างๆ ไปยื่นขึ้นทะเบียนเสียก่อน และพอได้เลขอนุญาตมาจึงจะสามารถให้บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าได้ การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้นั้นมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการลัดวงจร ทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องมาจากระบบไฟฟ้าดังกล่าวไม่เคยมีการบำรุงรักษาตามแผนงาน… Read more